"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Cyfarfod Blynyddol 2023

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llanfrothen, nos Fawrth 2 Mai, yn Y Ganolfan, Llanfrothen am 6:30 yr hwyr

Rhaglen y Cyfarfod

Croeso i wefan Llanfrothen
Yma cewch wybodaeth am yr ardal ac am waith y Cyngor Cymuned yn ogystal â mapiau o lwybrau’r fro.

Sefydlwyd y wefan gan Gyngor Cymuned Llanfrothen. Cysylltwch â ni os hoffech gyfrannu i’r wefan.

Mae tir Llanfrothen yn ymledu o lannau’r Glaslyn ar hyd y Morfa Gwyllt gan ddringo hyd y bryniau i’r dwyrain, nes cyrraedd llethrau serth a chribau’r Cnicht a’r Moelwynion.

I’r de o’r ardal mae crib greigiog yn rhedeg tua’r dwyrain. Yn y gogledd-ddwyrain a’r gogledd mae Moelwyn Bach, Moelwyn Mawr, Cnicht a’r Wyddfa. Ac wedyn i gyfeiriad y gorllewin mae Moel Hebog, Moel Ddu a Moel y Gest yn arwain yn ôl at y môr a Bae Tremadog.

Cafodd Llanfrothen ei enw ar ôl Sant Brothen a sefydlodd eglwys yma yn y chweched neu’r seithfed ganrif.

Mae Llanfrothen yn cynnwys tri phentref sef Garreg, Croesor a Rhyd. Cliciwch yma i weld map o’r ardal.

Cais Cynllunio ADRA am 8 Tŷ - Cae Uwchben Garreg Frech, Llanfrothen

Er mwyn ceisio barn trigolion lleol ar y datblygiad yma, bwriada Cyngor Cymuned Llanfrothen gynnal sesiwn galw i mewn yn Y Ganolfan, Llanfrothen o 2 tan 6 y prynhawn ar ddydd Iau 24 Tachwedd, ble y medrir gwled cynlluniau o’r datblygiad.

Taflen Garreg Frech

 


Dyma gynllun lliniaru traffig posibl a gynllunwyd gan Gyngor Gwynedd ar gyfer lliniaru traffig yn Llanfrothen.

Sylwch nad oes bwriad gosod llinell wen ar ganol y ffordd, ond yn hytrach ar ochr y ffordd, gan fod tystiolaeth yn dangos fod y math yma o ddyluniad yn arafu traffig.

Croesawn unrhyw sylwadau, ac os oes gennych sylwadau fedrwch chi ebostio'r Clerc erbyn 24 Gorffennaf os gwelwch yn dda - Cyngorllanfrothen@gmail.com

Rhowch glic yma i lawr lwytho delwedd maint llawn (Adobe Reader .PDF)

Teithiau Cerdded

Taith 1: GARREG, MOSAIC A MWY...

Taith 2: HEN BLWYF LLANFROTHEN...

Taith 3: GWENLLIAN A’R WERN...

Taith 4: Y LLENOR A’R LLECHEN....

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Cyrff Cyllido

logos

Cysylltu

☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

Bookmark and Share